Canal d’au de corral de classe A, procedent d’aus sanes, sacrificades en condicions higièniques, no porta potes, ni cap ni coll. Totalment eviscerada sense la presència dels intestins, fetge, pedrer, pap, tràquea i pulmons. Són pollastres eviscerats blancs sense lligar i sense gomes.

La meva cistella